Сервис на oпрема зa пеглањe Veit

сервисирање на сите видови опрема за пеглање Veit Group , финишерки за сако , мантил , јакна , финишерки за кожа, финишерки за панталони , адјустaжни маси, со оригинални резервни делови од фирма Veit

img

Сервисирање на сите типови преси за фиксирање Kannegiesser

преси за фиксирање текстил, хидраулични преси за фиксирање, аутоматски преси за кошула , линии за пакување кошули , преси за oбликување на шпиц на крагни KFP и манжети MFP, преси - аутомати за пеглање кошула HP-V - Twin Star

img

img

Преси за фазно и завршно пеглање BRISAY

парни преси ,електро - пнеуматски со електронски програматори , за меѓуфазно и завршно пеглање на сако , блејзер , палто , панталони, kарусел преси , оригинални резервни делови Brisay.

 

img

img

Парни кoтли , гориво нафта, течен гас , природен гас НОВО - Парни кoтли , гориво пелет

сервисрање парни , електро-парни котли и инсталации:
замена на електро грејачот на котелот и вградување квалитетен прохромски грејач
нивостат и електроди за нивото на водата
пресостат работен и граничен
омекшувачи за подготовка на напојната вода
обука на работници кои работат со наведената опрема

.img

Oвластен сервис за опрема

Основна дејност е сервисирање опреме за пеглање , финиширање и фиксирање текстил и кожа од водечкиот светски производител Veit - Германија.
Сервис на преси за фиксирање замена на тефлонско платно, пневматски делови ,електронски табли ,терморегулатори.
Сервис на електро-парни котли , пневматски -парни преси , вакуум пумпи , навојни компресори , цевководи за компримиран воздух.
Проектирање и изработка на цевководи за технолошка пареа. Реконструкција на постоечките парни цевководи со цел добивање квалитетна пареа за пеглање и заштеда на енергија , со вградување најквалитетни делови.
Проектирање технолошка линија за меѓуфазно и завршно пеглање според типот на предметот за работа.
Изработка програма за меѓуфазно и завршно пеглање за пресите Brisay.

Tехничка документација

Можност за користење на целата техничка докуметација од претходно наведената опрема за точна порачка резервни делови , пнеуматски компоненти , електронски плочи , електро шеми . . .

Слики